Vaksinering

Vaksiner

- Treng du påfyll av vaksine, t.d. mot stivkrampe? Ta kontakt med oss for nærare avtale.

- Me utfører reisevaksinering hjå oss. Bestill time på førehand hjå lege.

Koronavaksinering 2021

I januar 2021 mottok me dei fyrste dosane med koronavaksine. Me vil få tildelt litt og litt, og desse skal prioriterast til dei som har høgast risiko for alvorleg forløp av eit evt. koronavirus.

 

På FHI sine nettsider ligg det ute prioriteringsrekkefylgje:

Hvem kan få koronavaksine? - FHI

 

Som ein ser her, er høg alder og medisinske risikogrupper høgast på prioriteringslista. Det er førebels ikkje anbefalt å vaksinera gravide eller barn under 18 år, dette kjem òg fram på FHI sine nettsider.

Etter kvart som fleire vil få vaksina, vil me kalla inn til vaksinering på eigna stad, mtp. kor mange det er snakk om, for å klara å gjennomføra vaksineringa på ein forsvarleg måte. Ein får vaksina i den kommunen ein bur. Dersom du til dømes er nytilflytta eller bur her med fastlege i ein annan kommune, og er usikker om me veit om deg, kan du kontakta oss, anten digitalt eller pr. tlf. Elles ber me om å venta til de vert kontakta, etter anbefalt prioritering. Me ringjer førebels rundt og avtaler tid med kvar einskild.

Våren 2021 har me etablert oss med fast vaksinasjonsstad i Hjelmeland idrettshall. Me kallar inn fortløpande til ein fast vaksinedag, og jobbar oss dermed nedover prioriteringslista litt og litt, avhengig av kor mange vaksiner me får tildelt pr. veke.

Koronavaksina er gratis.

 

 

Influensavaksine 2020

Hausten 2020 utførte me influensavaksineringa i  Hjelmelandshallen.

Influensavaksina er kun for dei i risikogruppa.


Grupper som vert anbefalt influensavaksine


Særskilt for:
•    Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko
•    Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
•    Alle frå fylte 65 år


Barn og vaksne med:
•    Diabetes type 1 og 2
•    Kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
•    Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
•    Nedsett immunforsvar som fylgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (til dømes kreft, HIV, reumatoid artitt og andre sjukdomar)
•    Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
•    Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom, der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege


Pneumokokkvaksina vert tilrådd same gruppe.