Vaksinering

Vaksiner

- Treng du påfyll av vaksine, t.d. mot stivkrampe? Ta kontakt med oss for nærare avtale.

- Me utfører reisevaksinering hjå oss. Bestill time på førehand hjå lege.

Koronavaksinering 2021

Alle over 65 år som er registrert i folkeregisteret som busette i Hjelmeland skal no ha fått tilbod om vaksine. Me takkar for oppslutninga!

Dei som har sjukdomar som gjer at dei er i høg eller moderat risiko for alvorleg sjukdom ved koronavirusinfeksjon har blitt identifisert av fastlegane så langt det har latt seg gjera. Alle med høg risiko skal ha blitt kontakta og fått minst ein dose.

Me vaksinerer for tida dei i gruppe 8 og 9, det vil seia dei i aldersgruppa 45 til 64 år. Me har òg byrja å gje tilgong til timereservasjon for nokre i gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år). Me gjer fleire tilgong til timereservasjon etter kvart som me får vita antal vaksiner me får pr. veke.

Har du fått SMS om koronavaksine frå oss?

Alle me har vaksinert vart i starten kontakta per telefon. I mai gjekk me over til digital løysing, vha. programmet ReMin. Framover vil me fyrst og fremst bruka SMS og internett for å kommunisera.

Den fyrste SMS gjekk 5. mai til alle over 18 år som enno ikkje hadde fått tilbod om vaksine. Det stod “Hjelmeland” som avsendar.

Registrer deg

I denne SMS-en bed me deg om å fylgja ei lenke og registrera om du ynskjer vaksine eller ikkje. Me ynskjer at òg dei som IKKJE ynskjer vaksine registrerer seg, slik at dei ikkje treng å bli kontakta av oss seinare.

Vaksinering

1 til 2 veker før det blir din tur, vil du få ein SMS der du kan gå inn og registrera ynskja tidspunkt. Me kjem til å vaksinera i Hjelmelandshallen, stort sett på onsdagar, men dette kan endra seg. Det er ikkje spelerom for å velgja annan dag, då haldbarheita på vaksinene er avgrensa.

Fram til og med onsdag 02. juni fekk alle tilbod om dose 2 seks veker etter fyrste dose.

Frå veke 23 (09. juni) får alle tilbod om 2. dose 12 veker etter dose 1. Du vil få ein SMS når du sjølv kan bestilla time til 2. dose.

Dersom du har vanskar med den digitale løysinga, kan du spørja ein ven, eller du kan ringja oss på Hjelmeland legekontor på tlf. 51 75 71 00.

Koronavaksina er gratis.

(Oppdatert 28. juni 2021. For oppdatert info. på kommunen si heimeside:
Vaksine - Hjelmeland kommune)

Influensavaksine 2020

Hausten 2020 utførte me influensavaksineringa i  Hjelmelandshallen.

Influensavaksina er kun for dei i risikogruppa.


Grupper som vert anbefalt influensavaksine


Særskilt for:
•    Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko
•    Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
•    Alle frå fylte 65 år


Barn og vaksne med:
•    Diabetes type 1 og 2
•    Kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
•    Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
•    Nedsett immunforsvar som fylgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (til dømes kreft, HIV, reumatoid artitt og andre sjukdomar)
•    Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
•    Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom, der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege


Pneumokokkvaksina vert tilrådd same gruppe.